Medlemsvillkor

§1 MEDLEMSKAP

Medlemskapet i Fysiken Friskvård i Göteborg AB, 556702-1141, (nedan kallad Fysiken) är personligt. Vid besök på Fysiken ska medlem alltid registrera sig genom att scanna QR-koden i appen eller dra sitt medlemskort. Om medlem glömt sitt kort tar Fysiken ut en avgift på 20 kr för inträde utan kort. Vid förlust/skada av medlemskort ska detta omgående meddelas receptionen. Vid in- och utpassering har vi kameraövervakning. Det är förbjudet att släppa in personer som ej är medlemmar. Om detta sker ska medlem som bryter mot reglerna betala 500 kr i böter samt riskerar avstängning.

§2 UTBUD

Medlemmen har tillgång till olika utbud beroende på vilken typ av Fysiken-medlemskap som har valts. Omfattningen av Fysikens olika former av medlemskap, samt avgifter för dessa framgår av Fysikens vid var tid gällande beskrivning av utbud och därtill tillhörande prislista. Under delar av året förändras öppettider och schema: vid särskilda evenemang, helgdagar, vid storstädning och ombyggnation, vid jul-, nyår- och trettonhelgen samt under sommarmånaderna juni-augusti. Information ges på Fysikens hemsida (www.fysiken.nu). Jag är medveten om att Fysiken kan ändra i lokaler och i verksamhetens utbud. Skulle sådana förändringar vara till nackdel för mig under min bindningstid finns det möjlighet att avsluta avtalet i förtid.

§3 FRYSNING

Medlemskap som har en giltighetstid på minst 12 månader (ej klippkort) kan frysas i upp till 3 månader sammanlagt under giltighetstiden. Frysning av träningskortet görs personligen av medlem mot en avgift, f n 200 kr, som tas ut vid frysningstillfället. För medlem som har årskort (ej autogiro) påbörjas frysningen direkt. För medlem som betalar via autogiro påbörjas frysningen den 1:e i kommande månad. För att Fysiken ska hinna stoppa kommande månads dragning måste medlem anmäla frysning senast den 20:e i innevarande månad. Under frysperioden dras det inte pengar via autogirot. I övrigt beviljas frysning vid graviditet (max 3 månader) samt sjukskrivning/skada (läkarintyg krävs).

§4 TRIVSELREGLER

Genom att godkänna medlemsvillkoren accepteras Fysikens ordnings- och trivselregler enligt följande:

 • Att bokade pass innebär förpliktelse att faktiskt delta på passet. Avboka senast 2 timmar innan aktiviteten börjar och hämta ut din biljett senast 5 minuter innan passet börjar genom att personligen vara på plats. Vid missad avbokning spärras träningskortet och en avgift om 50kr måste erläggas innan det kan användas igen.
 • Att förvara min väska och ytterskor i skåpet i omklädningsrummet. Inga väskor får förvaras i hallarna.
 • Att använda vårdad träningsklädsel i form av hela och rena kläder samt inneskor. Inneskor är sådana jag endast använder inomhus.
 • Att komma i tid till träningspasset, d.v.s. börjar passet vid 17:00 så gäller det att vara på plats i hallen 17:00. Att komma sent medför störning för övriga deltagare.
 • Att respektera Fysikens öppettider. Jag ser till att ha avslutat min träning i god tid innan stängningsdags.
 • Att inneha ett eget hänglås till skåp samt tömma mitt skåp innan Fysiken stänger för dagen. Låsta skåp efter stängning kommer att klippas. Fysiken ansvarar ej för privata ägodelar.
 • Att jag vid träning i gymmet använder en handduk som täcker hela ligg- eller sittytan på maskiner och bänkar och att jag lägger tillbaka träningsredskap, vikter och mattor på avsedd plats.
 • Att min träning och mitt uppförande i Fysikens lokaler ej stör övriga medlemmars träningsupplevelse.
 • Att ej använda lös krita/magnesium/kalk eller motsvarande i gymmet, däremot går det bra att använda sig av kritboll då de dammar mindre.

Om medlem bryter mot en/flera av ovanstående trivselregler och tillsägelse ej åtföljs har Fysiken rätt att stänga av medlem.

§5 ANSVAR

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos Fysiken. Målsman tar ansvar för minderåriga. Fysiken ansvarar inte för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer på grund av olycksfall kopplat till träningstillfälle, kosthållning, annan del av Fysikens tjänster eller Fysikens lokaler. Fysiken ansvarar inte för stöld eller förlust som äger rum i Fysikens lokaler eller annars under träningstillfällen. Om Fysiken bedöms vara ansvarig för viss uppkommen skada, ansvarar Fysiken inte för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. Fysikens ersättningsskyldighet är i varje fall begränsad till det belopp som kan ersättas ur Fysikens ansvarsförsäkring. Det är förbjudet för medlem att bedriva egen verksamhet i Fysikens lokaler.

§6 UTRYCKNINGSKOSTNAD

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

§7 SKADOR I LOKALEN

Medlem bekostar skador på interiör som orsakats av att redskap används felaktigt.

§8 DOPING

Användandet av dopningspreparat eller misstanke därav ses som ett allvarligt kontraktsbrott och kan medföra avstängning från Fysiken utan begränsning i tiden.

§9 PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Fysiken kommer detta att meddelas av Fysiken. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Fysiken och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system. Dina uppgifter lagras under den tid du är kund hos oss. När avtalet upphört anonymiseras uppgifterna efter en förutbestämd tid, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre period.

Har du frågor angående detta, kontakta oss på gdpr@fysiken.nu.

§10 AVTALSTID & UPPSÄGNING

Avtalstiden framgår av namnet på ditt träningskort och är antingen 12 mån eller obundet (minimum 3 mån). Medlemskap som betalats kontant eller via faktura upphör automatiskt vid medlemskapets utgång om de inte förnyas. För att medlemskapet ska upphöra vid bindningstidens slut krävs uppsägning senast 1 månad i förväg. Vid uppsägning efter bindningstidens utgång upphör medlemskapet att gälla 1 månad efter det att uppsägningen har inkommit till Fysiken. Vi rekommenderar att uppsägning sker skriftligen antingen på plats på Fysiken genom ifyllande av avsedd blankett eller via e-post. Uppsägningar måste alltid ha en skriftlig bekräftelse från Fysiken för att vara giltiga.

§11 BETALNING & AUTOGIRO

Betalning av samtliga träningskort sker i förväg. Vid månadsdebitering (autogiro) är förfallodagen 28:e i varje månad, med början närmast möjliga betaldag efter medgivandets undertecknande. Infaller den 28:e på en helgdag eller röd dag görs dragningen närmast förevarande bankdag. Första betalningen görs direkt i kassan och motsvarar det antal dagar som återstår till första möjliga dragning från betalarens konto. Om täckning saknas på kontot på förfallodagen görs ett omförsök närmsta bankdagen efter förfallodagen. Om medel saknas på kontot även vid omförsöket har Fysiken rätt att påföra fakturaavgift och påminnelseavgift. Påminnelseavgiften är f.n. 50 SEK per utebliven månadsbetalning. Om betalaren anmäler till banken eller betalningsmottagaren att autogirorutinen ska upphöra är betalaren skyldig att betala resterande belopp mot faktura med förfallodag den 10:e dagen efter den dag då medgivandet återkallats. Faktureringsavgift tillkommer. Inkassoförfarande tillämpas om betalaren bryter mot avtalets betalningsregler eller uteblir med betalning. Inkassobolag är Intrum Justitia. Uppkommande extra kostnader debiteras betalaren. Upprepad utebliven betalning medför rätt för Fysiken att neka betalaren att ingå nytt autogiroavtal. Efter två stycken uteblivna autogirodragningar faktureras totalsumman för träningskortet plus fakturaavgift och träningskortet sägs upp vid bindningstidens slut. Autogiroavtal kan endast upprättas med enskild fysisk person med svenskt personnummer (ej företag, grupper etc.), som innehar bankkonto i svensk bank i eget namn och som betalar kortet utan subvention. Minimiålder för autogiroavtal är 18 år.

§12 PRIS

Alla priser för träningskort är angivna i svensk krona (SEK) inklusive 6% moms. Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Förskottsbetalda avtal kan inte pris ändras i efterhand. Medlem som förbundit sig för en viss avtalsperiod är skyddad mot prisjusteringar under avtalets bindningstid. Ändring kan ske när bindningstiden gått ut eller förlängs med ny avtalstid. Däremot gäller förändringar av förekommande administrativa avgifter och andra priser, exempelvis moms eller andra skatter som inte Fysiken kan påverka, även en medlem som bundit sig för viss avtalstid. Kampanj-, student- och företagsavtal som innebär lägre pris och som betalas via autogiro ändras automatiskt efter bindningstidens utgång till gällande ordinariepris vid aktuell tidpunkt. Studentpris går att förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan bindningstidens utgång uppvisar ett giltigt studentkort. Studentpriset förlängs då 12 månader. Rätt till lägre pris på grund av företagsavtal kan förlängas vid uppvisande av aktuellt anställningsbevis. Det åligger på medlemmens ansvar att bevisa eventuell rätt till reducerat pris. Fysiken återbetalar inte månadsavgift/er som prisjusterats efter bindningstidens slut på grund av att medlem inte uppvisat giltigt studentkort/anställningsbevis i tid.

 

GENERAL TERMS OF MEMBERSHIP Fysiken Friskvård i Göteborg AB

§1 MEMBERSHIP

Your membership at Fysiken Friskvård i Göteborg AB, 556702-1141, (hereafter called Fysiken) is personal .As a member you always need to register your visit by scanning the QR code in our app or swiping your membership-card. On the occasion of a forgotten card Fysiken charges a fee of 20 kr for entering without your card. If your card is lost or damaged report it instantly to our reception desk. Fysiken are monitoring entry and exit by camera surveillance. It is strictly forbidden to let non-members into the facility. A member who breaks these rules risks suspension and will pay a fine for 500 kr.

§2 SCHEDULING INTERFERENCES

Members have access to different kinds of selections depending what type of Fysiken membership is chosen. Fysiken will provide current information regarding the range of memberships including fees along with current pricing. Opening hours as well as schedule will vary thru the year ; special events, holidays, public holidays, house-cleaning or rebuilding, Christmas, New Years, Parts of feast of Epiphany also during the Summer months June-August. Information regarding deviations in schedule will appear at Fysiken´s website (www.fysiken.nu). I am aware that Fysiken may change their operation and the range of classes. Should such changes occur at my disadvantage during my memberships binding time I have the possibility to end my membership prematurely.

§3 FREEZING

Memberships valid for 12 months (not including 25-times card) are possible to freeze for up to three months total during the cards validity. Freezing the card must be done in person by the member for an administrative fee of subject to change 200 kr. The freezing will start the 1st of the following month if you pay by Direct Debit. A member is obligated to order a freezing of the card at the latest of the 20th of the current month. During the frozen period the direct debit will stop. A freezing of your membership can also be granted in cases of injury (physicians note acquired), relocated studying/working (certification needed) or pregnancy (maximum 3 months).

§4 RULES AND GUIDLINES

By signing this agreement I accept Fysiken´s rules and guidelines as follows:

 • To book a class commits me to attend it. Cancellation must be made at least two hours before the start of the class and the ticket must be collected by you personally minimum 5 min before the class starts. When absent without cancellation the exercise card will be locked. A fee of 50kr must be paid to un-lock the card.
 • All personal effects are to be kept in your locker. No bags or trunks may be left in the gym.
 • To use well kept clothing and indoor shoes. Indoor shoes are those used exclusively indoors.
 • To be on time for my class.
 • To respect Fysiken´s opening hours and to make sure I finish my activity before closing time.
 • To empty my locker before closing, using my own padlock. All padlocks left after closing will be removed to make all the lockers accessible the next day. Fysiken has no liability for personal effects.
 • That I, while exercising in the gym, use a towel to cover the surface of the bench or machine I use and return the equipment, bars and weights I´ve used to their designated location.
 • Not to use loose chalk or magnesium in the gym, but a chalk ball is ok due to less dust.
 • That I and my workout won´t bother or disturb other members of their training experience.

If a member violates one or more of the set guidelines and reprimand is not accompanied, Fysiken holds the right to suspend member.

§5 LIABILITY

Members and other visitors are responsible for their own health condition and responsible to make sure that they are able to exercise at Fysiken without risk of damaging their health. Guardians are responsible for under-aged members. Fysiken is not liable for personal injuries or other injuries arising or connected to exercise, diet or other part of Fysiken´s facilities or services. Fysiken is not responsible for theft or loss of personal affects. Fysiken may be held accountable if the damage or injury is clearly caused by negligence from Fysiken. If Fysiken is held accountable for a certain resulting injury Fysiken will not be held responsible for indirect losses such as loss in income or similar. Fysiken`s obligation for compensation is limited and cannot exceed the amount of compensation from Fysiken´s liability insurance.

It is forbidden to conduct your own business inside any of Fysiken´s locations.

§6 CALL CHARGE

As a member I commit to leave the facility at the specified closing time. By staying behind in an unmanned location after closing time I will be charged for the cost of the call charge to police and fire department.

§7 FACILITY DAMAGES

The members is accountable for any damages made by faulty use of equipment, and has an obligation to reimburse Fysiken for any damages done.

§8 DOPING

The use of doping or suspicion of the same is to be seen as a breach of contract and may lead to suspension or expelsion without time limit.

§9 PERSONAL INFORMATION

The personal information Fysiken receives in your membership agreement are stored in accordance with GDPR. As a member you are required to notify Fysiken immediately of change of name, address, telephone number, email address and by direct withdrawal – account number. Fysiken contacts members via SMS/ e-mail to provide information about services included in this agreement.

Fysiken stores the data of current members. Upon termination of the agreement, the data will be deleted (or made anonymous) after 2 years, except where there is a legal requirement to save data for longer periods of time. If a serious violation of our rules is committed and a member is permanently blocked, the data will be saved in a closed system.

§10 CONTRACT TERMS & TERMINATION

The contract term is specified by the name of your membership and is either 12 months or boundlessly (minimum 3 months). Memberships that have been paid in cash or by invoice ends automatically after the membership term. To terminate your membership at the end of your binding time Fysiken requires a notification of termination;1 month ahead. After the binding time a notice of termination ends your membership 1 month after your notice has been given to Fysiken. If termination is made after the 20th day of the month, the membership will end by the ending of the following month. Notice of termination is to be given to us in writing either in person, by filing out a termination form in the reception or via e-mail. Your notice of termination always needs to have a written confirmation from Fysiken to be valid.

§11 PAYMENT & DIRECT DEBIT

All membership payments are paid in advance. By monthly payments (direct debit) the due date is the28th of every month, with start of the closest possible payment day after the signing of the direct debit agreement. If the 28th is a public holiday or a Bank holiday the payment will be drawn the following Business day. The first membership payment is always paid when signing up and are always equal to the number of days remaining until the first account drawing can be made. If your account lacks coverage on the due date another attempt to retrieve the payment will be made on the first Business day after the due date. If coverage is still lacking Fysiken will charge a late payment fee and an invoice fee. The fee for late payments is currently 50 kr per month. If the payer reports to the bank to terminate the direct debit payment consent the payer is obligated to pay the remaining amount by invoice with a due date 10 days the day after the consent is withdrawn.

The invoice fee is additional. Debt recovery applies if the cardholder breaks the terms and conditions of the Direct debit agreement. Collection of debts will be made by Intrum Justitia. Any extra fees will be debited to the cardholder. Repeated failure with payments gives Fysiken the right to refuse any renewal of direct debit agreements. After two defaulted payments the remaining sum of the membership will be invoiced to the payers billing address.

The direct debit agreement can only be established by each individual person( not by companies, groups etc.) that holds a Swedish civic registration number and a bank account in their own name and pays for the card without subvention. The minimum age for the Direct Debit agreement is 18 years.

§12 PRICE

The agreed price assumes that payment is conducted as contracted. The prices on prepaid deals can not be changed in retrospect. A member committed to a certain contract period is protected to any price changes during that binding time. Changes may occur after the binding time expires. Changes may appear for additional fees such as administrative and V.A.T that Fysiken cannot affect. This includes members with fixed term memberships.

Campaign, student- and company-deals paid by Direct Debit that offers reduced prices will automatically alter after the end of the binding time to current regular pricing. The student price may be extended provided that a valid student ID is shown at least 10 days before the binding time expires. The student holds responsibility himself or herself to be able to claim the right for reduced price for memberships at Fysiken. Fysiken does not repay any monthly fees adjusted after the expiration of the memberships binding time caused to the lack of negligence to show proof of employment or student ID on time.


 

 

Dela på Facebook